Zasady rekrutacji dzieci w przedszkolu

REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Od 2-go stycznia 2024 (wtorek) zapraszamy Rodziców
do pobrania Karty Dziecka oraz na rozmowę z Dyrektorem Przedszkola
w godzinach: 7:00-9:00 lub 16:00-17:00
 1. Rekrutacja dzieci – kandydatów do przedszkola odbywa się raz w roku, w styczniu poprzedzającym nowy rok szkolny. Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny przyjmuje dyrektor przedszkola.
 2. Rodzice dzieci – kandydatów do przedszkola mogą pobrać Kartę dziecka i wypełnioną składają u dyrektora przedszkola oraz odbywają rozmowę z dyrektorem w ustalonym terminie.
 3. Rodzice rodzeństwa dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają Kartę dziecka w terminie od 4 do 18 grudnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola dokonują potwierdzenia uczęszczania dziecka w kolejnym roku poprzez złożenie podpisu na liście u dyrektora, w terminie od 1 do 22 grudnia poprzedzającego nowy rok szkolny
 5. Kartę dziecka, w razie potrzeby, należy uzupełnić o niezbędne orzeczenia lekarskie
  i aktualne informacje.
 6. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie liczby miejsc organizacyjnych, oraz rozmowy z rodzicami, uwzględniając specyfikę placówki.
 7. Pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola oraz rodzeństwo byłych wychowanków przedszkola oraz pracowników przedszkola
 8. Dyrektor sporządza listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową, na której znajdują się dzieci nie przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa znajduje się u dyrektora przedszkola.
 9. Rezygnację z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie.